De dienst “Teamly” wordt u via internet bij wijze van Software-as-a-Service aangeboden door het bedrijf Nedbase B.V.. Aan het gebruik van Teamly zijn onderstaande voorwaarden verbonden. Door Teamly te gebruiken, gaat u hiermee akkoord. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend indien deze door Nedbase B.V. schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 1. Gebruik van de dienst

1.1. Met Teamly heeft u de mogelijkheid een profiel van uzelf te publiceren, discussies te voeren en met andere gebruikers in contact te komen. Nedbase B.V. bemiddelt niet bij het daadwerkelijk contact leggen maar houdt wel toezicht op een gepast en legaal gebruik van de dienst.

1.2. U dient de toegang tot uw account middels de gebruikersnaam en wachtwoord af te schermen voor onbevoegden. In het bijzonder dient u het wachtwoord strikt geheim te houden. Nedbase B.V. mag er vanuit gaan dat alles dat gebeurt vanaf uw account na aanmelding met uw gebruikersnaam en wachtwoord, onder uw leiding en toezicht gebeurt.

1.3. Met Teamly worden uw persoonsgegevens verwerkt. U geeft toestemming voor alle vormen van verwerking die vallen binnen de scope van de dienst.

Artikel 2. Beschikbaarheid en onderhoud

2.1. Nedbase B.V. spant zich in om de dienst 99,9% beschikbaar te laten zijn, maar garandeert geen ononderbroken beschikbaarheid.

2.2. Nedbase B.V. onderhoudt Teamly actief. Indien onderhoud naar verwachting leidt tot een beperking van de beschikbaarheid, zal Nedbase B.V. dit uitvoeren als het gebruik van de dienst relatief laag is. Onderhoud wordt zo mogelijk vooraf aangekondigd. Onderhoud in verband met calamiteiten kan op ieder moment plaatsvinden en wordt niet vooraf aangekondigd.

2.3. Nedbase B.V. mag van tijd tot tijd de functionaliteit van Teamly aanpassen. Daarbij zijn uw feedback en suggesties welkom, maar uiteindelijk beslist Nedbase B.V. zelf welke aanpassingen zij al of niet doorvoert.

Artikel 3. Eigendomsrechten

3.1.  De eigendomsrechten met betrekking tot de Saas applicatie Teamly liggen volledig bij Nedbase B.V.. Teamly mag op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder aparte schriftelijke toestemming van Nedbase B.V., behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.

3.2. Informatie die u opslaat of verwerkt via de dienst is en blijft uw eigendom (of dat van uw toeleveranciers). Nedbase B.V. heeft een beperkt gebruiksrecht om deze informatie in te zetten voor de dienst, inclusief voor toekomstige aspecten daarvan. U kunt dit gebruiksrecht intrekken door de betreffende informatie te verwijderen en/of de overeenkomst te beëindigen.

3.3. Indien u informatie stuurt naar Nedbase B.V., bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, geeft u haar een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht deze informatie te gebruiken voor de dienst. Dit geldt niet voor informatie die u nadrukkelijk als vertrouwelijk markeert.

3.4. Nedbase B.V. zal geen kennis nemen van gegevens die u opslaat en/of verspreidt via Teamly, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede dienstverlening of Nedbase B.V. daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Nedbase B.V. zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen zijn macht ligt.

Artikel 4. Vergoeding voor de dienst

4.1. Aan het gebruik van Teamly is een vergoeding verbonden. De vergoeding wordt per maand verschuldigd en wel achteraf gefactureerd.

4.2. Betaling kan worden verricht door het gefactureerde bedrag zelf over te maken naar de bankrekening van Nedbase B.V.

Artikel 5. Aansprakelijkheid

5.1. Behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid is de aansprakelijkheid van Nedbase B.V. beperkt tot het bedrag dat u heeft betaald in de drie maanden voorafgaand aan het moment van de schadebrengende gebeurtenis.

5.2. Nedbase B.V. is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

5.3. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat u de schade uiterlijk binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk bij Nedbase B.V. meldt.

5.4. In geval van overmacht is Nedbase B.V. nimmer gehouden tot vergoeding van de daardoor bij u ontstane schade. Van overmacht is onder meer sprake bij storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand en overstroming.

Artikel 6. Duur en opzegging

6.1. Deze overeenkomst gaat in zodra u voor het eerst gebruikt maakt van de dienst en loopt voor onbepaalde tijd, met een minimum looptijd van 1 jaar.

6.2. Na de gestelde minimale looptijd van 1 jaar kan de overeenkomst steeds worden opgezegd met een opzegtermijn van twee maanden.

6.3. Nedbase is bereid alle medewerking te verlenen aan de totstandkoming van een Escrow voorziening. De mogelijkheden hiertoe zijn op uw verzoek uit te werken.

Artikel 7. Wijzigingen voorwaarden

7.1. Nedbase B.V. mag deze voorwaarden eens per kalenderjaar op aanpassen.

7.2  Nedbase B.V. mag ten minste jaarlijks de overeengekomen prijzen of tarieven aanpassen door toepassing van een inflatiecorrectie volgens een in Nederland gangbare index

Artikel 8. Overige bepalingen

8.1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

8.2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met Teamly worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Nedbase B.V. gevestigd is.

8.3. Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden eist dat een mededeling “schriftelijk” moet worden verricht, is tevens voldaan indien de mededeling per e-mail of communicatie via de dienst wordt verricht, mits in voldoende mate vaststaat dat het bericht werkelijk afkomstig is van de beweerdelijke afzender en dat de integriteit van het bericht niet is aangetast.

8.4. De versie van communicatie of informatie zoals opgeslagen door Nedbase B.V. wordt geacht juist te zijn, tenzij u tegenbewijs levert dienaangaande.

8.5. Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele gebruiksvoorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

8.6. Nedbase B.V. is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde die Teamly of de betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.